Vedtægter for Dansk Magnetisk Forening

Revideret 1/3 - 2016

§1 Navn.
Foreningens navn er: Dansk Magnetisk Forening
Stiftet den: 28. februar 1989.
Hjemsted: AAU, Pontoppidanstræde 111, 9220 Aalborg Ø

§2 Formål.
Foreningens formål er at opbygge, vedligeholde og formidle viden om magnetiske materialer til gavn for dansk industri.

§3 Medlemmer.
Alle med interesse for magnetiske materialer kan blive medlem, såvel firmaer som personer.

§4 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 2 menige medlemmer. Disse vælges for 1 år ad gangen.

§5 Kontingent.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Dette betales 1 år forud.

§6 Generalforsamling.
1. Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år den første tirsdag i marts måned.
2. Forslag, der skal ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdagen før.
3. Fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Dog maksimalt 3 stemmer pr. firmamedlemskab.
4. Ved afstemning gælder almindeligt flertal.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
6. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 3 uger før.

§7 Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. a. Valg af formand, kasserer og menige medlemmer
    b. Valg af suppleant
    c. Valg af kritisk revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Denne afholdes, når at flertal i bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne ønsker det, og varsles mindst 14 dage før.

§9 Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden.

§10 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§11 Opløsning.
Forslag til opløsning skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling og afgøres ved almindelig stemmetal blandt de fremmødte medlemmer. Ved forenings opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Metallurgisk Selskab.

Siden er sidst opdateret 05/02-2020.